مشخصات بازیکن
YOur Suffering will be LEGENDARY :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Netherlands(NL) :کشور / منطقه
109.202.101.38 :آیپی
STEAM_1:1:110495245 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Hossein Karimy | KM :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰۳:۱۰:۵۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰۴:۱۰:۵۹ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن