مشخصات بازیکن
MerciLess-->[B]a[D]+[B]o[Y] :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.123.2.184 :آیپی
STEAM_1:1:447564766 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Saeed Pahlavan | Magical :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰۴:۳۵:۲۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۰۴:۳۵:۲۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن