مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:1:486184482 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
GAME BANNED :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۴:۴۴:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۴:۴۴:۱۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن