مشخصات بازیکن
RAZT0R :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.238.243.31 :آیپی
STEAM_1:1:492350524 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۱۹:۲۳:۴۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۱۹:۲۳:۴۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن