مشخصات بازیکن
bia boro goh nakhor :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
80.210.213.106 :آیپی
STEAM_1:1:471224113 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Dashtan Name Bad :دلیل بن شدن
Dr.Mohammad :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۶:۴۸:۵۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۶:۵۸:۵۳ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن