مشخصات بازیکن
The GuaRdiaN :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.59.255.215 :آیپی
STEAM_1:0:199127070 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Hossein Karimy | KM :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۲۳:۱۸:۰۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۲۳:۱۸:۰۷ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن