مشخصات بازیکن
Zenit :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.113.64 :آیپی
STEAM_1:1:489061773 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
AmirHossein Chliki | aizy :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۰۲:۴۰:۲۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۰۲:۵۰:۲۱ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن