مشخصات بازیکن
YakoZA pRO aCC :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.215.224 :آیپی
STEAM_1:1:493707977 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
MohammadAli Yektamanesh | Omega :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۱۵:۱۴:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۵:۱۴:۰۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن