مشخصات بازیکن
ScreaM :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.241.62.51 :آیپی
STEAM_1:1:209811616 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Abbas Ahmadian | Price :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۷:۲۷:۱۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۷:۳۷:۱۷ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن