مشخصات بازیکن
osama jackson :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.236.216.147 :آیپی
STEAM_1:0:145685906 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۲۳:۱۶:۳۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۲۳:۱۶:۳۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن