مشخصات بازیکن
cASpIaN :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.28.44 :آیپی
STEAM_1:0:491238390 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Iman Khademi | Imun :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۰۰:۴۲:۱۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۰۰:۴۲:۱۲ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن