مشخصات بازیکن
KSN :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.201.200.251 :آیپی
STEAM_1:0:218265329 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Iman Khademi | Imun :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۰۰:۴۶:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۰۰:۴۶:۲۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن