مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.193.208.91 :آیپی
STEAM_1:0:219452549 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۱۲:۴۷:۲۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۲:۴۷:۲۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن