مشخصات بازیکن
Player :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
93.110.198.188 :آیپی
STEAM_1:0:443013644 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
MohammadAli Yektamanesh | Omega :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۱۴:۳۰:۴۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۴:۳۰:۴۳ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن