مشخصات بازیکن
Abbas :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.6.171 :آیپی
STEAM_1:0:491232022 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Saeed Ch | ACE :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۱۸:۱۱:۳۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۲۲:۱۱:۳۹ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن