مشخصات بازیکن
174569870 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.236.113.236 :آیپی
STEAM_1:1:491217874 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Iman Khademi | Imun :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۲۲:۰۹:۴۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۲۲:۰۹:۴۸ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن