مشخصات بازیکن
G4 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.233.7.22 :آیپی
STEAM_1:1:122247972 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۱:۳۵:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۱۱:۳۵:۰۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن