مشخصات بازیکن
GANGSTER :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.238.34.142 :آیپی
STEAM_1:0:170445774 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wall+Aim+Bhop :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۶:۵۸:۴۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۱۶:۵۸:۴۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن