مشخصات بازیکن
&{**$VIKING$**)& :)))))))) :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.191.151.88 :آیپی
STEAM_1:0:489208209 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۷:۴۰:۳۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۷:۴۰:۳۸ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن