مشخصات بازیکن
Rage :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.193.208.91 :آیپی
STEAM_1:0:219452549 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۷:۵۹:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۷:۵۹:۵۷ :تاریخ آنبن
4 روز :مدت زمان بن