مشخصات بازیکن
Straw hat Luffy :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.202.193.119 :آیپی
STEAM_1:1:452722007 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Saeed Ch | ACE :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۰۴:۰۰:۰۶ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن