مشخصات بازیکن
**STARK** :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.233.186.76 :آیپی
STEAM_1:1:160422118 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۱۰:۲۹:۲۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۰:۲۹:۲۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن