مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:0:138853855 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Mic spamming :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۱۶:۲۱:۴۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۱۷:۲۱:۴۱ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن