مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.96.124 :آیپی
STEAM_1:1:481979933 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Aimbot :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۲۱:۲۵:۰۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۲۱:۲۵:۰۸ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن