مشخصات بازیکن
prancesselsa80 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.67.107 :آیپی
STEAM_1:1:495254481 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۲۰:۵۲:۴۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۲۰:۵۲:۴۶ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن