مشخصات بازیکن
??????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.78.0.152 :آیپی
STEAM_1:0:160825325 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Saeed Pahlavan | Magical :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۰۱:۰۱:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۰۱:۰۱:۱۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن