مشخصات بازیکن
Don Corleone :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.116.110 :آیپی
STEAM_1:0:487616743 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۰۱:۰۹:۴۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۰۱:۳۹:۴۵ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن