مشخصات بازیکن
????? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.207.4.104 :آیپی
STEAM_1:1:494591586 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۰۱:۱۵:۲۰ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن