مشخصات بازیکن
sexy :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
37.63.197.74 :آیپی
STEAM_1:0:495339863 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Reza Ranjbar | NatH- :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۴:۲۶:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۴:۲۶:۲۹ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن