مشخصات بازیکن
???? ???? [Old Player] :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.236.228.21 :آیپی
STEAM_1:0:495137373 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Sadra Farhadi | PaRaZiT :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۷:۳۶:۴۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۷:۳۶:۴۹ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن