مشخصات بازیکن
Team Player 1 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
89.196.106.46 :آیپی
STEAM_1:0:427741453 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۸:۲۷:۵۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۸:۲۷:۵۹ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن