مشخصات بازیکن
Kyo* :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.200.68.76 :آیپی
STEAM_1:0:242348171 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۵:۰۱:۰۲ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن