مشخصات بازیکن
Sholex :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.9.125 :آیپی
STEAM_1:1:491350295 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Sadra Farhadi | PaRaZiT :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۵:۵۵:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۵:۵۵:۰۱ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن