مشخصات بازیکن
atiraous :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
95.82.10.122 :آیپی
STEAM_1:1:246333659 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Sadra Farhadi | PaRaZiT :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۹:۵۴:۳۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۹:۵۴:۳۴ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن