مشخصات بازیکن
@CsServices_ir #1 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.200.162.51 :آیپی
STEAM_1:1:474231101 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۲۱:۵۹:۴۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۲۱:۵۹:۴۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن