مشخصات بازیکن
HRZ_Voice_Disabled :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.238.216.136 :آیپی
STEAM_1:1:268796747 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۰۱:۵۰:۰۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۰۵:۵۰:۰۵ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن