مشخصات بازیکن
unknown :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
95.38.217.147 :آیپی
STEAM_1:1:2125317 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۰۶:۱۰:۳۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۰۶:۱۰:۳۹ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن