مشخصات بازیکن
gladiAtoR :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
95.82.16.76 :آیپی
STEAM_1:1:121425143 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Bug Zadan Dar Server :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۰۷:۴۱:۱۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۰۷:۵۱:۱۹ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن