مشخصات بازیکن
????? ???? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.11.203 :آیپی
STEAM_1:1:491449391 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Dr.Mohammad :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۷:۵۵:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۷:۵۵:۳۵ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن