مشخصات بازیکن
blue hop :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.113.153.152 :آیپی
STEAM_1:1:486100973 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
aim :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۰۰:۲۳:۳۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۰۰:۳۳:۳۴ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن