مشخصات بازیکن
???????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.216.93.59 :آیپی
STEAM_1:1:214402143 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
AmirHossein Chliki | aizy :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۸:۲۹:۰۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۸:۵۹:۰۵ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن