مشخصات بازیکن
festivebeneficialgrouse :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.179.69.89 :آیپی
STEAM_1:1:491261622 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۹:۳۶:۱۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۹:۳۶:۱۳ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن