مشخصات بازیکن
Loser :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.84.150 :آیپی
STEAM_1:0:482142055 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Saeed Ch | ACE :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۰۱:۳۴:۵۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۰۵:۳۴:۵۴ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن