مشخصات بازیکن
JACK :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.255.10.123 :آیپی
STEAM_1:0:496092362 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Sadra Farhadi | PaRaZiT :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۶:۴۵:۲۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۶:۴۵:۲۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن