مشخصات بازیکن
benjamin :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.213.192.239 :آیپی
STEAM_1:0:486043731 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Sadra Farhadi | PaRaZiT :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۲۰:۳۸:۴۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۲۰:۳۸:۴۶ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن