مشخصات بازیکن
s_vex :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.235.234.168 :آیپی
STEAM_1:1:494102910 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۰۱:۱۴:۴۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۰۱:۲۴:۴۹ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن