مشخصات بازیکن
??????? ????? :D :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.94.46 :آیپی
STEAM_1:0:482207245 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh | GameBull :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۰۲:۲۰:۴۵ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن