مشخصات بازیکن
?A????z??????? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.112.240.52 :آیپی
STEAM_1:0:191506283 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۰:۵۸:۳۵ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن