مشخصات بازیکن
Paradox :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.123.32 :آیپی
STEAM_1:0:483335486 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۲۳:۱۶:۰۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۲۳:۱۶:۰۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن