مشخصات بازیکن
lol :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.120.212.168 :آیپی
STEAM_1:1:489083331 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Sadra Farhadi | PaRaZiT :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۵:۵۰:۱۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۵:۵۰:۱۰ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن